Hallo Greta:) Earst amo ools guite zin Giburtstog ! Des isch iz dai, beziehungsweise insra Website. Programmiern isch et soo mein Ding, se woasch woll, noa honimo hot ondos zi helfn giwisst. Deswegn de blede Werbung oftamo:P

 

Geschenk

Wies sichs fi an Giburtstog keart, krigsch logisch a a Geschenk fa mir:) An Toal weari do schun persönlich gebm hom, bole des lesch. Und do ondre Toal isch no af der Seite vosteckt (Oanfoch af dein Stern obm klickn:P). Also loss di iboroschn..

Timer

Stopped after 3 years, 5  months.

danke fi olls greta :)